ZVÝŠTE svoju ÚSPEŠNOSŤ telefonovania
o 100% a dohodnite si 2x VIAC STRETNUTÍ

Stiahnite si e-Book ZDARMA a začnite už dnes využívať 3 jednoduché kroky, vďaka ktorým zvýšite počet stretnutí
a klienti sa s vami budú radi stretávať

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje Partner i Prevádzkovateľ provízneho programu svoj záväzok riadiť sa týmito obchodnými podmienkami:

Prevádzkovateľ provízneho programu je:

Spoločnosť: Naruby s.r.o.

Zastúpená: konateľ; Martin Mažár

Adresa: Kostolište 150, 90062 Kostolište

Zapísaná: Okresný súd Nitra, oddiel Sro vložka 36990/N

IČO: 47690623

DIČ: 2024046189

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom na strane jednej a Partnerom na strane druhej. Partnerom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho programu.

 

 

  1. Všeobecné podmienky

1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť Naruby s.r.o., ďalej len prevádzkovateľ

1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.

1.3 Partner propaguje služby či tovar prevádzkovateľa svojimi marketingovými aktivitami na webových stránkach, na diskusných fórach, e-mailom, na sociálnych sieťach, pomocou PPC kampaní.

 

  1. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek v priebehu jeho členstva v partnerskom programe. Pokiaľ tak urobí, bude mu do jedného mesiaca vyplatená jeho odmena za schválené konverzie odo dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho členstva.

2.2 Partner nesmie propagovať produkty a služby na stránkach, e-mailoch, diskusných fórach, sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore so zákonom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

2.3 Partner nesmie poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.

2.4 Partner nesmie objednať tovar alebo službu cez svoj vlastný partnerský odkaz. Ak tak urobí, nemá nárok na vzniknutú províziu.

2.5 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje do provízneho softvéru pred zneužitím treťou stranou.

2.6 Partner smie k propagácii použiť textové a obrázkové materiály Prevádzkovateľa, ktoré sú na tieto účely určené.

2.7 Prísne zakázané je propagovať Prevádzkovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú klasifikované ako spam. Pokiaľ bude Prevádzkovateľom zistená takáto aktivita Partnera, môže viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupráce a uzatvoreniu účtu Partnera. Partner týmto taktiež stráca akýkoľvek nárok na provízie, ktoré mu doposiaľ neboli vyplatené.

 

  1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne a bez odkladu schvaľovať konverzie Partnerov.

3.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených do provízneho programu.

3.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi províziu za nim uskutočnené konverzie.

3.4 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky.

 

  1. Provízie

4.1 Výška provízie je uvedená pri každej kampani osobitne.

4.2 Provízie budú schvaľované vždy po uplynutí 30 dňovej doby garancie pre možnosť vrátenia peňazí zákazníkovi.

4.3 Provízie budú schválené len pri tých konverziách, pri ktorých došlo k riadnemu a plnému uhradeniu za tovar či služby propagované v kampani.

4.4 Za zrušené alebo stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

 

  1. Vyplatenie provízie

5.1 Partner má nárok na vyplatenie provízie, pokiaľ súčet schválených provízií v systéme je vyšší ako 10€.

5.2 Pokiaľ partner prekročí túto čiastku, má možnosť požiadať o vyplatenie provízie prostredníctvom provízneho softvéru. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi odoslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná čiastka, ktorú môže partner fakturovať.

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej partnerom je 14 dní.

5.4 Partner má nárok na vyplatenie provízie za svoju vlastnú objednávku produktu alebo služby iba v prípade, že cez jeho partnerský odkaz bola vytvorená ešte jedna schválená objednávka produktu.

 

  1. Ochrana osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje budú chránené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

6.2 Partneri, ktorí sa registrovali do partnerského programu, súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe alebo s predmetom podnikania Prevádzkovateľa.

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 26.2.2015